SOSYAL MEDYANeler Yap?yoruz?

Mevcut ve potansiyel mü?terilerinizi yak?ndan inceliyor, al??kanl?klar?n?, istek ve beklentilerini tespit ediyoruz. Stratejimizi bu tespitler do?rultusunda, ger?ek temeller üzerine oturtarak yap?land?r?yoruz.

? Sosyal medya strateji ve planlama
? Belirlenmi? kanallardan sürekli ileti?im
? Editoryal i?erik
? G?rsel i?erik üretimi
? ??erik payla??m?
? Kampanya fikir ve y?netimi
? Moderasyon

Image
background

Halk Yat?r?m F?NANS

?ndikat?r nedir? Kira Sertifikas? nas?l kazand?r?r? ?a?a ayak uyduran finansman ara?lar? hangileridir? Finansal okuryazarl???n sosyal medya üzerindeki yans?malar?n?, Halk Yat?r?m i?in planl?yor ve y?netiyoruz.

Sosyal medya ileti?imine bizimle ba?layan Halk Yat?r?m, ?ok k?sa bir sürede sekt?ründe yer alan rakipleri taraf?ndan takip edilen bir konuma gelmi?tir.

HALK YATIRIM'I TAK?P ED?N HALK YATIRIM - MEDIUM
Halk Yat?r?m Sosyal Medya


Bien Seramik YAPI üRüNLER?

Kendini daima gen? hissedenlere yeni ve yenilik?i ürünler sunan Bien dünyas?n? ke?fedin. Yap? ürünlerinde ülkemizin en iddial? markalar?ndan biri olan Bien Seramik'in sosyal medya ileti?imini y?netiyoruz.

B?EN SERAM?K'? TAK?P ED?N
Bien Seramik Sosyal Medya


Billy Jealousy Sosyal Medya
Vak?f GYO

Vak?f GYOGAYR?MENKUL - YATIRIM

?evreye ve do?aya sayg?l?, ülkemize ve sekt?rümüze de?er katan, yat?r?mc?s?na yüksek portf?y getirisi sa?layan ve kaliteli projelerin mimar? Vak?f GYO'nun sosyal medyas? bize emanet.

VAKIF GYO - INSTAGRAM
background

Yeni ??ler Yeni Fikirler E??T?M

Uluslararas? düzeyde ba?ar?l? teknoloji ?irketlerinin do?mas?n? ve büyümesini ama? edinmi? h?zland?rma program? YFY?'nin sosyal medyas? bize emanet. Odtü Teknokent bünyesindeki YFY?'nin ?zellikle, e?itim program? d?nemi ve Demoday zaman?nda artan ileti?imi i?in ?al??malar?m?zdan ?rnekler g?rmek i?in t?klay?n?z.Rolex Daytona Replica Watches

YFY?'Y? TAK?P ED?N
Halk Yat?r?m Sosyal Medya


H?ZMET VERD???M?Z MARKALAR

?anakkale Seramik / Kale Banyo / Enza Home / Yata? Bedding / Lezita / Pa?abah?e / Citroen / Kiehls / Urban Care / Durex / Garaj Sepeti / Ta??t.com / Araba.com / MediaMarkt / Digiturk Global

?2019 iGOA?MALATHANE

Kullan?m Ko?ullar? KVKK